Welcome to JIUYI  ZHU's Webpage   

                        

                                                           

         Address:

             Jiuyi Zhu                                              

             Louisiana State University

             Department of Mathematics

             228 Lockett Hall

             Baton Rouge, LA 70803

 

 

            Email: zhu at math dot lsu dot edu

                                                            

     

 

 


Appointment:


Teaching:


Research Interest:

 


 Publications and preprints:

 


 

 

 

 

Accessibility Statement

Provide Website Feedback